Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Projekt zmian w VAT

Zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług poprzez ograniczenie nadużyć w tym podatku i uszczelnienie systemu VAT jest celem przygotowanej przez resort finansów dużej nowelizacji ustawy regulującej ten podatek . Projekt zmian w przepisach został udostępniony na stronach RCL.
 
 
Projekt przewiduje wprowadzenie w ustawie o podatku od towarów i usług następujących rozwiązań:
 
- objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych, procesory, określone towary z kategorii złota i srebra;
 
- zmianę zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 25-dniowym, w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów;
 
- likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności;
 
- wprowadzenie dla podatników obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną oraz obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną;
 
- modyfikację istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej w celu zapewnienia większej skuteczności tych instrumentów;
 
- objęcie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji, których przedmiotem jest folia typu stretch, dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD, a także rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą;
 
- wprowadzenie możliwości odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT;
 
- modyfikację rozwiązania, które uzależnia powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek;
 
- wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT;
 
- wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku oraz likwidacja sankcji wynikającej z przepisów dotyczących ulgi na złe długi.
 
W Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie przewidzianych w nim sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. W szczególności proponuje się wprowadzenie stosownego przepisu dedykowanego sytuacji, gdy osoba wystawia tzw. puste faktury lub posługuje się takimi fakturami (ujmuje je w rozliczeniach).
 
W Ordynacji podatkowej proponuje się zmianę polegającą na niestosowaniu podwyższonej stawki odsetek za zwłokę do zaległości w VAT w przypadku, gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe i wprowadzenie zmian wynikających z rozszerzenia instytucji odpowiedzialności solidarnej na pełnomocnika podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało przez niego złożone, a także dodanie przepisu umożliwiającego weryfikację zasadności zwrotu różnicy podatku nie tylko poprzez weryfikację rozliczenia podatnika, ale też weryfikację rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika.
 
Ponadto w projekcie nowelizacji zostały umieszczone przepisy utrzymujące dotychczasowe wysokości stawek podatku (tj. 8 i 23 proc.) do 31 grudnia 2018 r., przepisy umożliwiające stosowanie po roku 2017 reguły, zgodnie z która w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych, a także przepisy podwyższające do 200 tys. zł limit wartości sprzedaży uprawniający do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego.