Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe jeszcze w tym roku

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych. Stawka PIT ma być obniżona z 18 do 17 procent Koszty uzyskania przychodów zostaną podwyższone co najmniej dwukrotnie. Projektem zajmie się teraz Sejm.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

 

Na zmianie przepisów ma zyskać około 25 mln podatników – szacuje rząd. Z założeń do projektu nowelizacji wynika, że pracujący na umowie o pracę mają obecnie relatywnie wyższy klin podatkowy, niż osoby uzyskujące dochody z innych źródeł (np. umów zlecenia). Przykładowo, średnie obciążenie na umowie o pracę w grupie dochodu brutto między 25 tys. zł a 50 tys. zł rocznie wynosi ok. 37 proc., natomiast na niestabilnych umowach cywilnoprawnych 28 proc.

 

Wyższe koszty uzyskania przychodów pracowników

 

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT.

 

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

 

 
250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,

 

300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,

 

3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,

 

3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,

 

4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,

 

5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

 

 
Niższa stawka PIT 

 

Planowana nowelizacja przewiduje również obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17 proc. Stawka na poziomie 32 proc. pozostanie niezmieniona. W dalszym ciągu będzie miała zastosowanie do dochodów ponad 85 528 zł.

 

Jak tłumaczy rząd, obniżenie stawki ma dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

 

Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem

We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. 9 maja br. Senat przyjął nowelizację przepisów o VAT, CIT i PIT.
Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT będzie prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dostęp do danych będzie bezpłatny. W założeniu ma to być wygodne narzędzie służące do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT i ograniczyć wyłudzenia podatków. 

Dane w specjalnym wykazie
Wykaz ma zawierać także dane podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował do VAT oraz tych, których wykreślono z rejestru. Znajdą się tam także dane przedsiębiorców, których rejestracja do celów VAT została przywrócona oraz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku. Korzystający z niego podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Można też będzie prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT. Obejmie ona pięć lat wstecz. Wykaz ma być prowadzony przez szefa KAS na stronie Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych ma być także możliwy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Szczegółowe informacje o rachunkach także w wykazie
Zgodnie z ustawą, wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych przedsiębiorcy, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co istotne, podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. 

Kolejny etap uszczelnienia systemu
Jeśli kontrahent podatnika dokona płatności za fakturę na niezgłoszony rachunek bankowy, nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Ustawa przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na inny rachunek do kwoty podatku VAT związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. W ustawie przewidziana jest także możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna ma być również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
Nowe przepisy w przeważającej większości wejdą w życie 1 września 2019 r. Regulacje, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie, wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Ma to zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian. 

OBOWIĄZEK WYMIANY KAS FISKALNYCH

Firmy czeka wymiana kas fiskalnych - ustawa podpisana

 

Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał w środę 17.04.2019 r. zmiany w ustawie o VAT i prawie o miarach. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można kupować tylko do 30 czerwca 2019 roku. Powstanie też specjalne Centralne Repozytorium Kas.

 

Kasy online będą miały możliwość automatycznego i bezpośredniego przesyłania danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Jak wynika z uzasadnienia, dane z kas mają stanowić w praktyce elektroniczny obraz paragonów.

 

Nie będą więc podawane żadne informacje dotyczące konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie danych będzie dokonywane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

 

Okres przejściowy

 

Z przyjętej ustawy wynika, że do 31 grudnia 2019 r. ze starych kas będą mogli korzystać:

 

przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

 

sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

 

 
Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać:

 

placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),

 

przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,

 

sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

 
Przed końcem grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić natomiast podatnicy świadczący usługi:

 

fryzjerskie,

 

kosmetyczne,

 

budowlane,

 

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,

 

prawnicze oraz

 

usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

 

 

Z ustawy wynika również, że po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą kupować kasy rejestrujące starego rodzaju. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można nabywać do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.

 

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują informowanie organów podatkowych o wyborach oraz niektórych działaniach dokonywanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie zawiadomień lub oświadczeń. W wyniku ich nowelizacji w ramach tzw. uproszczeń dla przedsiębiorców w 2019 r. podatnicy będą wiele informacji przekazywać w innych niż dotychczas terminach i czasami w innej formie.

Wybór formy opodatkowania

Jedną z decyzji, które muszą co roku podjąć przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi kontynuującymi działalność gospodarczą, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym na dany rok podatkowy. Przedsiębiorcami mającymi obowiązek poinformowania o dokonanym wyborze są podatnicy, którzy wybiorą podatek liniowy oraz ci, którzy zdecydują się na zryczałtowane formy opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Do końca 2018 r. dla wszystkich tych podatników termin na dokonanie tego wyboru wyznaczała data 20 stycznia roku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie termin składania oświadczenia o wyborze podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania na dany rok podatkowy oraz oświadczenia (zawiadomienia) o rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli były stosowane w roku poprzednim. Będą one składane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychódz tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

 

Dokonany wybór będzie również dotyczył lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik korzystający dotychczas z podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego we wskazanym powyżej terminie zawiadomi, również w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo:

w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z podatku liniowego - złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z ryczałtu ewidencjonowanego - złoży oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania, albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o pdof.

 

Wskazane oświadczenia i zawiadomienia podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

 

Co jednak istotne, na mocy przepisu przejściowego oświadczenia o wyborze na formę opodatkowania podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego złożone przez podatników na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

 
Sposób opłacania podatku
 
W 2019 r. zmienią się terminy zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze przez uprawnionych podatników pdof opłacających podatek na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak również uprawnionych podatników pdop do kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na pdop. W odniesieniu do osób fizycznych zmiana terminu dotyczy również zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu podatku przez podatników korzystających w działalności gospodarczej z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Od 2019 r. podatnicy, którzy wybiorą na dany rok ten sposób regulowania zaliczek na podatek dochodowy lub opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego o dokonanym wyborze będą informowali organ podatkowy dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób regulowania zobowiązań w podatku dochodowym. Na mocy przepisu przejściowego zawiadomienia składane w tym zakresie na dotychczasowych zasadach przed dniem 1 stycznia 2019 r. nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.
 
W ten sam sposób uprawnieni do tego podatnicy będą informowali o wyborze opłacania uproszczonych zaliczek na pdof i pdop. Również w ich przypadku z przepisu przejściowego wynika, że zawiadomienia składane w tym zakresie na dotychczasowych zasadach nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.
 
 
Od 2019 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące zasad informowania o wyborze opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik będzie zobowiązany poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.
 
W efekcie wejścia w życie nowych regulacji, począwszy od 1 stycznia 2019 r., powyższe zasady zostaną zmienione, tj. ulegnie zmianie termin informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 
Podatnik, który będzie chciał skorzystać z opodatkowania w tej formie, będzie zobowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.
 
W praktyce oznacza to, że w 2019 r. podatnik nie musi składać zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem na dotychczasowych zasadach, czyli do 21 stycznia 2019 r. (termin ulega przesunięciu, ponieważ w 2019 r. 20 stycznia wypada w niedzielę), jeżeli z tego tytułu nie osiągnie żadnego przychodu w styczniu 2019 r. Będzie natomiast musiał złożyć zawiadomienie w tej sprawie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2019 r. przychód.
 
Warto też mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji, nowe zasady składania zawiadomień o wyborze opodatkowania przychodów z prywatnego najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po raz pierwszy zastosują podatnicy, którzy zdecydują się na tę formę opodatkowania po 1 stycznia 2019 r. W przypadku natomiast podatników, którzy złożyli zawiadomienia w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania, nie trzeba składać zawiadomienia ponownie. Zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem złożone przed 1 stycznia 2019 r. zachowuje bowiem swoją ważność także w kolejnych latach podatkowych.

 

Będą kolejne uproszczenia w podatkach i rachunkowości

Praca małżonka będzie mogła być kosztem uzyskania przychodów. Łatwiej będzie rozliczyć stratę i skorzystać z ulgi na złe długi w VAT. Zmieni się także definicja małego podatnika. Takie m.in. zmiany przyjął w piątek wieczorem Senat.

 

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest to szeroka nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadza ona wiele zmian w regulacjach podatkowych i bilansowych.

Rozliczenie pracy małżonka

Po wejściu w życie nowych przepisów kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie mogło być wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Mały podatnik w PIT i CIT

Senat opowiedział się także za zmianą definicji małego podatnika. Będzie nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Obecnie jest to 1,2 mln euro.

Łatwiejsze rozliczenie straty

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty. Taka zasada obowiązuje aktualnie. Po zmianie przepisów będzie można rozliczyć stratę jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł. Nieodliczona kwota będzie podlegała rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu. Kwota dalszego obniżenia w którymkolwiek z tych lat również nie będzie mogła być przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty.

Zmiany w uldze na złe długi w VAT

Nieściągalność wierzytelności będzie uprawdopodobniona, w przypadku gdy nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obecnie musi upłynąć 150 dni.

Inne zmiany

Zmiany mają dotknąć także przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Deklaracje dotyczące podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) będzie można wysyłać elektronicznie.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będzie trzeba przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Obecnie podlegają one trwałemu przechowywaniu.

MF planuje likwidację niektórych deklaracji VAT

Najpewniej od połowy 2019 roku nie będzie trzeba wysyłać niektórych deklaracji VAT. Organy podatkowe skorzystają z danych z jednolitych plików kontrolnych. W przyszłym roku ruszy także usługa umożliwiająca uzyskanie kompleksowych danych o czynnych podatnikach VAT.