Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują informowanie organów podatkowych o wyborach oraz niektórych działaniach dokonywanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie zawiadomień lub oświadczeń. W wyniku ich nowelizacji w ramach tzw. uproszczeń dla przedsiębiorców w 2019 r. podatnicy będą wiele informacji przekazywać w innych niż dotychczas terminach i czasami w innej formie.

Wybór formy opodatkowania

Jedną z decyzji, które muszą co roku podjąć przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi kontynuującymi działalność gospodarczą, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym na dany rok podatkowy. Przedsiębiorcami mającymi obowiązek poinformowania o dokonanym wyborze są podatnicy, którzy wybiorą podatek liniowy oraz ci, którzy zdecydują się na zryczałtowane formy opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Do końca 2018 r. dla wszystkich tych podatników termin na dokonanie tego wyboru wyznaczała data 20 stycznia roku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie termin składania oświadczenia o wyborze podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania na dany rok podatkowy oraz oświadczenia (zawiadomienia) o rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli były stosowane w roku poprzednim. Będą one składane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychódz tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

 

Dokonany wybór będzie również dotyczył lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik korzystający dotychczas z podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego we wskazanym powyżej terminie zawiadomi, również w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo:

w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z podatku liniowego - złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z ryczałtu ewidencjonowanego - złoży oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania, albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o pdof.

 

Wskazane oświadczenia i zawiadomienia podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

 

Co jednak istotne, na mocy przepisu przejściowego oświadczenia o wyborze na formę opodatkowania podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego złożone przez podatników na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.

 
Sposób opłacania podatku
 
W 2019 r. zmienią się terminy zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze przez uprawnionych podatników pdof opłacających podatek na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak również uprawnionych podatników pdop do kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na pdop. W odniesieniu do osób fizycznych zmiana terminu dotyczy również zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu podatku przez podatników korzystających w działalności gospodarczej z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Od 2019 r. podatnicy, którzy wybiorą na dany rok ten sposób regulowania zaliczek na podatek dochodowy lub opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego o dokonanym wyborze będą informowali organ podatkowy dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób regulowania zobowiązań w podatku dochodowym. Na mocy przepisu przejściowego zawiadomienia składane w tym zakresie na dotychczasowych zasadach przed dniem 1 stycznia 2019 r. nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.
 
W ten sam sposób uprawnieni do tego podatnicy będą informowali o wyborze opłacania uproszczonych zaliczek na pdof i pdop. Również w ich przypadku z przepisu przejściowego wynika, że zawiadomienia składane w tym zakresie na dotychczasowych zasadach nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.
 
 
Od 2019 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące zasad informowania o wyborze opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik będzie zobowiązany poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.
 
W efekcie wejścia w życie nowych regulacji, począwszy od 1 stycznia 2019 r., powyższe zasady zostaną zmienione, tj. ulegnie zmianie termin informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 
Podatnik, który będzie chciał skorzystać z opodatkowania w tej formie, będzie zobowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.
 
W praktyce oznacza to, że w 2019 r. podatnik nie musi składać zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem na dotychczasowych zasadach, czyli do 21 stycznia 2019 r. (termin ulega przesunięciu, ponieważ w 2019 r. 20 stycznia wypada w niedzielę), jeżeli z tego tytułu nie osiągnie żadnego przychodu w styczniu 2019 r. Będzie natomiast musiał złożyć zawiadomienie w tej sprawie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2019 r. przychód.
 
Warto też mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji, nowe zasady składania zawiadomień o wyborze opodatkowania przychodów z prywatnego najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po raz pierwszy zastosują podatnicy, którzy zdecydują się na tę formę opodatkowania po 1 stycznia 2019 r. W przypadku natomiast podatników, którzy złożyli zawiadomienia w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania, nie trzeba składać zawiadomienia ponownie. Zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem złożone przed 1 stycznia 2019 r. zachowuje bowiem swoją ważność także w kolejnych latach podatkowych.

 

Będą kolejne uproszczenia w podatkach i rachunkowości

Praca małżonka będzie mogła być kosztem uzyskania przychodów. Łatwiej będzie rozliczyć stratę i skorzystać z ulgi na złe długi w VAT. Zmieni się także definicja małego podatnika. Takie m.in. zmiany przyjął w piątek wieczorem Senat.

 

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest to szeroka nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadza ona wiele zmian w regulacjach podatkowych i bilansowych.

Rozliczenie pracy małżonka

Po wejściu w życie nowych przepisów kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie mogło być wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Mały podatnik w PIT i CIT

Senat opowiedział się także za zmianą definicji małego podatnika. Będzie nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Obecnie jest to 1,2 mln euro.

Łatwiejsze rozliczenie straty

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty. Taka zasada obowiązuje aktualnie. Po zmianie przepisów będzie można rozliczyć stratę jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł. Nieodliczona kwota będzie podlegała rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu. Kwota dalszego obniżenia w którymkolwiek z tych lat również nie będzie mogła być przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty.

Zmiany w uldze na złe długi w VAT

Nieściągalność wierzytelności będzie uprawdopodobniona, w przypadku gdy nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obecnie musi upłynąć 150 dni.

Inne zmiany

Zmiany mają dotknąć także przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Deklaracje dotyczące podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) będzie można wysyłać elektronicznie.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będzie trzeba przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Obecnie podlegają one trwałemu przechowywaniu.

MF planuje likwidację niektórych deklaracji VAT

Najpewniej od połowy 2019 roku nie będzie trzeba wysyłać niektórych deklaracji VAT. Organy podatkowe skorzystają z danych z jednolitych plików kontrolnych. W przyszłym roku ruszy także usługa umożliwiająca uzyskanie kompleksowych danych o czynnych podatnikach VAT.

 

LEASING-ZMIANY OD 2019 r.

Co się zmieni w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych?

  • W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo
  • W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.
  • Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
  • Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych (obecnie nie ma limitu).
  • Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta cześć raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.
  • Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku
  • Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na obecnych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu. Zrezygnowano z wcześniej planowanego zapisu, iż będzie się liczył dzień opublikowania zmian przepisów w Dzienniku Ustaw. Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będą rozliczanie na starych zasadach bezterminowo.
 
Ustawa została uchwalona przez sejm w dniu 23 października 2018. Teraz czas na senat i podpis prezydenta, ale ciężko się spodziewać, żeby to cokolwiek zmieniło. Losy ustawy wydają się być przesądzone, czyli od 1 stycznia 2019 wejdą w życie nowe zasady podatkowe dotyczące leasingu i wykorzystania samochodów osobowych.

 

Dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Od stycznia 2019 roku zmienią się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Nad nowelizacją przepisów pracuje już Sejm.
 
Główna zmiana w ustawie o PIT ma polegać na wydłużeniu terminu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych, które pozwalają nie płacić podatku dochodowego. Generalnie dochody ze sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z PIT. Wcześniejsze zbycie powoduje konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Można skorzystać ze specjalnego zwolnienia, jeśli uzyskany dochód przeznaczy się na realizację własnych celów mieszkaniowych. Według obecnie obowiązujących przepisów są na to dwa lata. Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje wydłużenie tego terminu do trzech lat.

 

Zmiany także dla spadkobierców. 

 
Projektowane zmiany przewidują także korzystne rozwiązania dla spadkobierców. Obecnie jest tak, że pięcioletni okres posiadania mieszkania liczy się od dnia nabycia spadku, przez co trudniej jest skorzystać ze zwolnienia z PIT. Jeśli zmiany w przepisach zostaną przyjęte, termin ten będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Dzięki tej zmianie spadkobierca szybciej będzie mógł sprzedać mieszkanie bez podatku.
 
 
Zmiany w rozliczaniu kosztów.

 

 Projekt zmian przewiduje także, że do kosztów podatkowych sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku będzie można zaliczać koszty jego nabycia lub budowy poniesione wcześniej przez spadkodawcę. Kosztem uzyskania przychodów będą także długi i ciężary spadkowe.

 

Projekt zmian podatkowych na 2019 r.

24.08.2018 r. ukazał się tekst PROJEKTU zmian podatkowych na rok 2019. Poniżej najważniejsze, projektowane zmiany.

 

 

 


 

Ministerstwo Finansów ujawniło w piątek, co chce zmienić w rozliczaniu wydatków na zakup i użytkowanie samochodów osobowych w biznesie.

 

 

 

Zmiany odczują zarówno podatnicy, którzy kupują bądź leasingują auta do celów służbowych, jak i osoby, które wykorzystują w firmie prywatne auta niewprowadzone do ewidencji środków trwałych i przez to nieamortyzowane.

 

Resort postanowił się też zabezpieczyć na wypadek, gdyby podatnicy chcieli po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw, a przed 1 stycznia 2019 r. zawrzeć jeszcze umowy leasingu lub zmienić te już podpisane.

 

 

 

Tak jak w VAT

 

Samochody wprowadzone do ewidencji środków trwałych mają być rozliczane na podobnych zasadach jak do celów VAT. Jeżeli więc auto będzie wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, będzie można odliczyć tylko 50 proc. wydatków na jego zakup i użytkowanie.

 

 

 

Leasing przestanie się opłacać. Oto szczegóły zmian wprowadzanych przez MF »

 

 

 

Całość (100 proc.) wydatków będzie można odliczyć tylko wtedy, gdy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W tym celu trzeba będzie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (tę samą co dla celów VAT). Jej brak będzie oznaczał (z pewnymi wyjątkami), że firma wykorzystuje samochód do celów mieszanych i może zaliczać do kosztów tylko połowę wydatków.

 

 

 

Jeśli fiskus będzie podchodził do nowych regulacji tak samo jak w VAT, można się spodziewać, że podatnicy – w obawie przed kontrolą – będą odliczać jedynie połowę wydatków związanych z używaniem aut.

 

 

 

Prywatne auto. Jeżeli auto nie będzie wprowadzone do firmowej ewidencji środków trwałych, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć jedynie 20 proc. wydatków związanych z jego używaniem.

 

 

 

To oznacza, że nie będzie już dłużej kilometrówki, czyli odliczania wydatków na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów i urzędowej stawki za kilometr przebiegu.

 

 

 

Jeżeli okaże się, że podatnik nie stosował ograniczenia kosztów, mimo że miał taki obowiązek, ograniczenie będzie stosowane wstecznie, już od daty rozpoczęcia używania przez przedsiębiorcę (firmę) samochodu.

 

 

 

Nowy limit amortyzacji

 

 

 

Zmienią się też zasady amortyzacji samochodów osobowych. Obecny limit amortyzacji w wysokości 20 tys. euro (równowartość ok. 86 tys. zł) zostanie podniesiony do 150 tys. zł.

 

 

 

Analogicznie limit 150 tys. zł będzie dotyczył składki za ubezpieczenie auta (obecnie również wynosi on 20 tys. euro).

 

 

 

Stracą ci, co leasingują

 

 

 

Taki sam limit – 150 tys. zł – obejmie również opłaty wynikające z leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy aut. Będzie je można odliczyć od przychodu w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu, najmu lub dzierżawy.

 

 

 

Obecnie korzystający (leasingobiorcy) zaliczają opłaty leasingowe do kosztów bez żadnych ograniczeń (w tym raty kapitałowe i odsetki). Wprowadzenie ograniczenia spowoduje, że nieopłacalne stanie się leasingowanie drogich aut osobowych. Resort finansów sam przyznaje, że miał na celu właśnie ograniczenie opłacalności leasingu luksusowych samochodów.

 

 

 

Do opłat z tytułu leasingu, najmu lub dzierżawy zasadniczo nie będzie miał zastosowania przepis o 50-proc. kosztach z tytułu użytkowania aut. Jeżeli jednak opłaty (w tym czynsz leasingowy) zostaną skalkulowane tak, że będą obejmowały koszty eksploatacji pojazdu, 50-proc. limit znajdzie zastosowanie do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji.

 

 

 

 

 

Uwaga na przepisy przejściowe

 

 

 

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 r. zasadniczo będzie można stosować dotychczasowe zasady podatkowe, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r. (zgodnie z przepisem przejściowym – art. 13 projektu).

 

 

 

Ministerstwo Finansów postanowiło się jednak zabezpieczyć przed podatnikami, którzy chcieliby po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw, a przed 1 stycznia 2019 r. zawrzeć umowy leasingu lub zmienić te już obowiązujące. Dlatego w art. 13 ust. 3 projektu zapisano, że w razie zmiany umowy lub podpisania nowej w okresie od dnia ogłoszenia ustawy do dnia jej wejścia w życie (1 stycznia 2019 r.) opłaty leasingowe można rozliczać na starych zasadach jedynie do końca 2018 r., a po Nowym Roku – już według nowych przepisów.

 

 

 

Do umów leasingu zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r. również trzeba będzie stosować już nowe regulacje.

 

 

 

Tak więc aby skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów, umowa leasingu musi być zawarta przed dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw!

 

 

 


 

 

 

Wśród zmian budzących najwięcej kontrowersji jest wielokrotnie zapowiadany już na łamach DGP exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez przenoszenie do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu.

 

 

 

Daniną zostaną objęte zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Stawka wyniesie 19 proc., a dla niektórych osób fizycznych 3 proc. (chodzi o korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby rozliczające się w formie karty podatkowej). Będzie możliwość rozłożenia zobowiązania podatkowego na raty nawet na 5 lat.

 

 

 

Ministerstwo Finansów tłumaczy w odpowiedzi na pytania DGP, że opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych osób fizycznych obowiązuje już w 11 państwach Unii Europejskiej. Wymóg ten wynika bowiem z dyrektywy ATAD (ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania).

 

 

 

– Na tle innych państw europejskich, które wprowadziły już opodatkowanie tego typu, projektowana regulacja jest bardzo łagodna – zapewnia MF, przypominając, że każde państwo może wprowadzić surowszy reżim, niż przewiduje dyrektywa. Dla porównania podaje przykład Hiszpanii, gdzie podatnicy wyprowadzający się z tego kraju muszą zapłacić podatek według stawki 23 proc., oraz Szwajcarii – 35-proc. danina.

 

 

 

Od czego exit tax

 

 

 

Firmy będą płacić exit tax od niezrealizowanych zysków ze sprzedaży składników majątku (w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), czyli w sytuacji, gdy Polska nie zdoła opodatkować dochodu ze zbycia, bo spółka przeniesie się za granicę lub zmieni miejsce rezydencji podatkowej.

 

 

 

Podobnie będzie w PIT, z tym że – jak zastrzega resort – jeśli składniki majątku nie będą związane z działalnością gospodarczą podatnika, to opodatkowany będzie wyłącznie majątek o wartości przekraczającej 2 mln zł.

 

 

 

Podatek od osób fizycznych nie będzie miał więc szerokiego zastosowania – zapewnia MF. Wyjaśnia, że będzie on obejmować głównie majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pochodzący z obrotu niektórymi papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.

 

 

 


 

 

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obniżona zostanie – z 15 proc. do 9 proc. – stawka CIT dla małych podatników (u których przychody w danym roku nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

 

 

W uzasadnieniu resort wyjaśnia, że obniża stawkę jedynie w CIT, a nie w PIT, bo indywidualni przedsiębiorcy mają większy wybór form opodatkowania: nie tylko zasady ogólne, ale też liniowy PIT oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Ponadto CIT oznacza dwukrotne opodatkowanie – dochodów spółki i dochodów jej wspólników. PIT jest pobierany tylko raz – od indywidualnych przedsiębiorców i wspólników spółek osobowych.

 


 

 

 

Na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT podatnicy będą mieli 3 lata, a nie jak obecnie – 2 lata. Chodzi o osoby, które sprzedają dom, mieszkanie lub działkę przed upływem 5 lat od nabycia tych nieruchomości.