Czym jest podatek u źródła, co warto o nim wiedzieć? - Biuro rachunkowe Jasta

Czym jest podatek u źródła, co warto o nim wiedzieć?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także przedsiębiorstwa posiadające liczne oddziały mogą podlegać różnym formom opodatkowania. Jedną z nich jest właśnie podatek u źródła. Kogo on obejmuje i jakiego rodzaju dochodów dotyczy? Sprawdź, co warto wiedzieć o podatku u źródła.

Co to jest podatek u źródła?

Podatek u źródła to forma opodatkowania dochodów, które są wypłacane przez podmioty z jednego kraju na rzecz beneficjentów w innym państwie. Jego celem jest zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu, a także unikania opodatkowania przez osoby uzyskujące dochody za granicą lub przedsiębiorców prowadzących oddział swojej firmy na terenie innego kraju. Pobierany jest on przez płatnika w momencie wypłaty środków, zanim trafią one do odbiorcy. W wielu przypadkach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają na obniżenie lub zwolnienie z podatku u źródła, dlatego dobrym pomysłem może być skorzystanie z usług biura rachunkowego w celu zasięgnięcia informacji, kto rzeczywiście mu podlega. Zazwyczaj ta forma opodatkowania dotyczy takich płatności jak odsetki, dywidendy, honoraria i opłaty licencyjne.

Kto musi płacić podatek u źródła?

Obowiązkiem płacenia podatku u źródła objęte są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział mają w państwie powstawania przychodu. Płatnikiem tej formy opodatkowania jest zazwyczaj firma lub instytucja wypłacająca środki i potrącająca ustaloną stawkę, aby odprowadzić ją do odpowiedniego urzędu skarbowego. O wysokości tej formy opodatkowania decydują głównie rodzaj uzyskiwanych dochodów i typ umowy międzynarodowej.

Ile wynosi podatek u źródła w Polsce?

W przypadku dywidend, zagraniczni przedsiębiorcy, czyli podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, zobowiązani są do pobrania podatku w wysokości 19%. Dotyczy to nie tylko osób ze statusem rezydenta, ale również tych, które go nie posiadają. Do takich przychodów jak np. należności licencyjne czy odsetki stosuje się stawkę 20%. Natomiast w sektorze transportu lotniczego i morskiego podatek u źródła wynosi 10%.

Co podlega opodatkowaniu u źródła?

Podatek u źródła w Polsce pobierany jest podczas zawierania niektórych transakcji międzynarodowych. Dwudziestoprocentowa stawka tej formy opodatkowania dotyczy przychodów z odsetek, praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, a także z praw z ich sprzedaży. Podlegają mu również należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, użytkowanie urządzeń przemysłowych, m.in. środków transportu, urządzeń handlowych lub naukowych oraz informacje wynikające ze zdobytego doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Podatek u źródła, którego stawka również wynosi 20%, obejmuje też opłaty za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej czy sportowej oraz usługi doradcze, księgowe, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych i rekrutacji pracowników.

Z kolei stawką 10% objęte są przychody z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej w polskich portach oraz przychody uzyskane na terytorium RP przez zagraniczne firmy zajmujące się transportem powietrznym.

Obowiązkowi płacenia podatku u źródła podlegają zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący firmy na terytorium innego kraju. Należy jednak pamiętać, że istnieje możliwość uniknięcia tej formy opodatkowania lub obniżenia jej stawki poprzez przedstawienie certyfikatu rezydencji podatkowej, co naszym zdaniem pozwala zapobiec konieczności podwójnego płacenia podatku. Jeśli masz więcej pytań odnośnie podatku u źródła, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym.

Comments are closed.

Scroll Up