Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Będą kolejne uproszczenia w podatkach i rachunkowości

Praca małżonka będzie mogła być kosztem uzyskania przychodów. Łatwiej będzie rozliczyć stratę i skorzystać z ulgi na złe długi w VAT. Zmieni się także definicja małego podatnika. Takie m.in. zmiany przyjął w piątek wieczorem Senat.

 

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest to szeroka nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadza ona wiele zmian w regulacjach podatkowych i bilansowych.

Rozliczenie pracy małżonka

Po wejściu w życie nowych przepisów kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie mogło być wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Mały podatnik w PIT i CIT

Senat opowiedział się także za zmianą definicji małego podatnika. Będzie nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Obecnie jest to 1,2 mln euro.

Łatwiejsze rozliczenie straty

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty. Taka zasada obowiązuje aktualnie. Po zmianie przepisów będzie można rozliczyć stratę jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł. Nieodliczona kwota będzie podlegała rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu. Kwota dalszego obniżenia w którymkolwiek z tych lat również nie będzie mogła być przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty.

Zmiany w uldze na złe długi w VAT

Nieściągalność wierzytelności będzie uprawdopodobniona, w przypadku gdy nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obecnie musi upłynąć 150 dni.

Inne zmiany

Zmiany mają dotknąć także przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Deklaracje dotyczące podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) będzie można wysyłać elektronicznie.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będzie trzeba przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Obecnie podlegają one trwałemu przechowywaniu.

MF planuje likwidację niektórych deklaracji VAT

Najpewniej od połowy 2019 roku nie będzie trzeba wysyłać niektórych deklaracji VAT. Organy podatkowe skorzystają z danych z jednolitych plików kontrolnych. W przyszłym roku ruszy także usługa umożliwiająca uzyskanie kompleksowych danych o czynnych podatnikach VAT.