Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Koncesja na paliwo

Ostatnie nowelizacje ustawy - Prawo energetyczne, dokonane ustawą z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a także ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły istotne zmiany w zakresie koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego.

W szczególności obejmują one:
1. Ustanowienie dodatkowych przesłanek odmowy udzielenia wszystkich rodzajów koncesji.
2. Ustanowienie dodatkowych warunków udzielenia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) i koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ).
3. Rozszerzenie dla OPZ i WPC zakresu zawartości wniosków o udzielenie koncesji (zmiany w art. 35 ust. 1c) oraz treści decyzji koncesyjnych (art. 37 ust. 2a – 2b).
4. Nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę wszystkich rodzajów koncesji w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz ust. 2a ustawy - Prawo energetyczne, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
5. Rozszerzenie katalogu przesłanek cofnięcia wszystkich rodzajów koncesji (zmiany w art. 41 ustawy – Prawo energetyczne).

Ustawa z 7 lipca 2016 r. w art. 6 ust. 1 zobowiązała podmioty, którym została udzielona koncesja WPC lub OPZ, niespełniające warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, do dostosowania prowadzonej działalności do tych warunków oraz do złożenia wniosku o zmianę koncesji, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 października 2016 r. Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa posiadanej koncesji WPC lub OPZ (art. 6 ust. 4).

Należy również zwrócić uwagę na przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2016 r., w szczególności na art. 16 – 21, 23 oraz 29 – 31 tej ustawy. Ustanawiają one szereg obowiązków dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zmian koncesji, udzielenia koncesji, przedstawiania Prezesowi URE informacji oraz ustanowienia zabezpieczeń. Obowiązki te uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności, realizowane mają być w rożnych terminach, zaś ich niedotrzymanie opatrzone jest różnego rodzaju sankcjami, w tym cofnięciem lub wygaśnięciem koncesji.

Przedsiębiorstwa posiadające najpopularniejszą koncesje OPC, czyli na obrót paliwami ciekłymi, również będą objęte zmianami. Będą musiały zwrócić się z wnioskiem do URE o aktualizację danych objętych koncesją i dostosowanie treści koncesji do nowych przepisów. Póki co brak przepisów wykonawczych w tym temacie.
Z informacji uzyskanych w wielkopolskim oddziale terenowym URE wynika, że prawdopodobnie na początku września ukaże się stosowne rozporządzenie, zawierające wzór wniosku do zmianę koncesji. Przedsiębiorstwa będą miały 30 dni od daty ukazania się owego rozporządzenia na aktualizację danych objętych koncesją.

Sugeruję, aby firmy posiadające koncesje paliwowe były w stałym kontakcie ze swoimi regionalnymi opiekunami z ramienia URE.