Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

PODMIOTY POWIĄZANE

Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT.

Projekt został upubliczniony w poniedziałek 16.07.2018 r. przez Rządowe Centrum Legislacji. Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Jedną z istotniejszych propozycji jest zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych.

Zmiana limitów

Projekt przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Skutkiem tej zmiany ma być zmniejszenie obowiązków dla większości podatników, a w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmianie ma ulec też sam mechanizm określenia progów, który będzie dużo łatwiejszy w stosowaniu. W tym celu ma być wprowadzony podział na kategorie transakcji. Przykładowo, dla transakcji dot. zakupu środków próg ma wynieść 10 mln zł. Dla usług ma to być 2 mln zł.

Wydłużenie terminów

Projekt ustawy zakłada przewiduje także wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z trzech do dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Ułatwieniem ma być także możliwość korzystania z dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie.

Zmiany w cenie rynkowej

Nowelizacja przepisów zakłada także wprowadzenie rozwiązań, których zastosowanie przez podatnika będzie skutkowało uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Ma to zapewnić podatnikom ochronę przez zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy i zmniejszyć obowiązki dokumentacyjne. Proponowane uproszczenia mają dotknąć dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Najprawdopodobniej nie będzie też obowiązku składania sprawozdań CIT/TP i PIT/TP. Projekt ustawy przewiduje ich zastąpienie prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Ma to jednocześnie zapewnić większą efektywność typowania podatników do kontroli.

 

MAŁY ZUS

Przedsiębiorca, którego przychody w tym roku nie przekroczą miesięcznie 5250 zl, będzie mógł w 2019 r. przelewać do ZUS ok. 520 zł zamiast 1232 zł. Sejm w piątek uchwalił tzw. ustawę o małym ZUS.

 

W piątek Sejm uchwalił ustawę zakładającą zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców - dokładna nazwa to ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Mały ZUS ma objąć ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 5250 zł w 2018 r.

 

Ile wyniesie obniżona składka

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS - w sumie 1232 zł (845,43 składka na ubezpieczenie społeczne plus składka zdrowotna oraz na Fundusz Pracy). Bazując na wskaźnikach za 2018 r. przedsiębiorca uprawniony do małego ZUS zapłaci w 2019 r. nie mniej niż ok. 520 zł, ale nie więcej niż ok. 1232 zł. Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości tłumaczy, że składki są zaprojektowane tak, że będą odpowiadały obecnie obowiązującemu preferencyjnemu ZUS-owi dla osób rozpoczynających działalność (jest to 200 zł składki na ubezpieczenie społeczne przez dwa lata), a następnie wzrosną proporcjonalnie - o ok. 16 gr na każdą dodatkową złotówkę przychodu aż do pułapu ok. 850 zł, czyli wysokości obecnego tzw. dużego ZUS-u. W każdym przypadku do kwoty tej należy doliczyć obowiązkowe 319,94 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Są to wyliczenia na podstawie wskaźników z 2018 r. Każdego roku będą się one zmieniały, w zależności od wysokości m.in. minimalnego wynagrodzenia.

 

Startujący zyskają najwięcej

Obecnie za sprawą tzw. Konstytucji Biznesu, jeśli przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (obecnie wynoszącej 2100 zł), w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Jeśli zacznie mu się powodzić lepiej, musi założyć firmę, ale może skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez pół roku od rejestracji przedsiębiorstwa będzie zwolniony ze składek społecznych. Później, przez kolejne dwa lata, ten sam przedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania z tzw. preferencyjnego ZUS - składki w wysokości 520 zł. Po tym czasie będzie mógł przejść na mały ZUS, o ile spełni kryterium przychodowe. W sumie może działać pięć lat i płacić niższe składki.

 

CENY TRANSFEROWE C.D.

To już pewne: Termin sporządzenia dokumentacji podatkowych i uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych został wydłużony o pół roku. Rozporządzenie MF zostało 15.03.2018 r. wieczorem opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Początkowo termin na sporządzenie dokumentacji, wynikający ze znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych, określono na koniec trzeciego miesiąca po zakończenia roku podatkowego. Resort finansów doszedł jednak do wniosku, że to za mało czasu. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej daje podatnikom dodatkowe sześć miesięcy. Termin został wydłużony do końca września. Do tego dnia podatnicy będą musieli wywiązać się z obowiązków związanych z cenami transferowymi w tym roku i w następnym.

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2017 r.

Od 15 marca 2018 roku nowe obowiązki dla przedsiębiorców – koniec z papierowymi sprawozdaniami finansowymi

 

Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która znacząco zmienia dotychczasowe zasady składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do KRS. Co niezwykle istotne, nowelizacja obejmie także sprawozdania finansowe, które dotyczyć będą roku 2017 ale składne będą od dnia 15 marca 2018 roku. Oznacza to, że sprawozdania za rok 2017 w dotychczasowej, papierowej formie, można było złożyć najpóźniej do 14 marca 2018 roku. Od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdanie za rok 2017 można złożyć tylko w formie elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do reprezentacji koniecznie będą musiały uzyskać podpis elektroniczny

 

Nowelizacja zakłada przede wszystkim nową formę składania sprawozdań rocznych, co ma uprościć całą procedurę i zapewnić większą przejrzystość finansów spółek oraz uszczelnić system podatkowy. Nowe przepisy zakładają, że zgłoszenie dokumentów będzie następowało za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego. Zgłoszenie będzie wymagało opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. Osoby uprawnione do reprezentacji spółek, które dotychczas podpisywały sprawozdania w formie papierowej będą zatem zobowiązane do uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 

Sprawozdania w formie JPK już od 2018 roku

 

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, sprawozdania składane od dnia 1 października 2018 roku nie będą już mogły przybierać dotychczasowej formy i mają zostać zastąpione przez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jednocześnie złożenie sprawozdań rocznych w sądzie nie będzie już pociągało za sobą konieczności składania ich także w Urzędzie Skarbowym – dane z Krajowego Rejestru Sądowego trafią bezpośrednio do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Pamiętać należy przy tym, że ułatwienie to dotyczy jedynie podmiotów wpisanych do KRS, obowiązanych do składania sprawozdań w nowej formie. Powyższa procedura będzie obowiązywała od 1 października 2018 r., co nie oznacza, że sprawozdania roczne za 2017 rok będzie można składać w dotychczasowej formie.

 

Okres przejściowy – do 30 września 2018 roku

 

W okresie przejściowym, tj. pomiędzy 15 marca a 30 września bieżącego roku, dopuszczalne będzie sporządzenie dokumentacji w formie tradycyjnej (wraz z odręcznym podpisem osoby zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu), a następnie przygotowanie skanu ww. dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. Tak przygotowane dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis wzmianki w formie elektronicznej. Po 15 marca nie będzie już dopuszczalne złożenie sprawozdań rocznych w formie tradycyjnej.

 

CENY TRANSFEROWE

Ministerstwo Finansów zapowiada przedłużenie terminu na przygotowanie uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Informacja ta powinna zainteresować wszystkich podatników, którzy zmagają się obecnie ze sporządzaniem dokumentacji po raz pierwszy według nowych zasad.

Termin na sporządzenie dokumentacji, wynikający ze znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych, określono na koniec trzeciego miesiąca po zakończenia roku podatkowego.

Konieczność zmiany terminu

Jak tłumaczy Leszek Dutkiewicz, doradca podatkowy, partner w Russel Bedford, ze strony podatników dochodziły liczne sygnały o znacznej uciążliwości takiego rozwiązania, szczególnie iż sporządzenie rzetelnej dokumentacji według nowych zasad wymaga zaangażowania znacznego nakładu pracy, czasu, a często również środków finansowych. Starając się dostosować do nowych wymogów podatnicy napotykają też liczne trudności techniczne, związane z krótkim czasem na skompletowanie niezbędnych informacji do sporządzenia dokumentacji i sprawozdań, szczególnie iż nadal pojawiają się wątpliwości co do praktycznego wdrożenia wymogów, które są realizowane po raz pierwszy.

Pół roku więcej

Z informacji udzielonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że resort ma świadomość krótkiego czasu na złożenie sprawozdania. MF bierze również pod uwagę problemy powstające po stronie podatników i planuje rozwiązanie w postaci przedłużenia podstawowego terminu. Można oczekiwać, że termin zostanie wydłużony o sześć miesięcy. Oznaczałoby to, że sprawozdanie trzeba będzie złożyć do końca września. Jak czytamy na stronie MF, kierując się zasadą uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, proponuje się wydłużenie o ok. pół roku terminów związanych ze spełnieniem obowiązków w zakresie cen transferowych.

Przepisy zadziałają wstecz

Jak tłumaczy Leszek Dutkiewicz, przedłużony termin ma znaleźć zastosowanie dla obowiązków, jakie zgodnie z przepisami powstały w zakresie cen transferowych w 2018 r., a zatem w odniesieniu do dokumentacji sporządzanej za 2017 r. W tym zakresie byłaby to zmiana prawa wstecz, lecz jest dopuszczalne z punktu widzenia techniki prawodawczej, ponieważ jest to zmiana przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zgodnie z zapowiedzią przedłużony termin ma obowiązywać również w 2019 r. w odniesieniu do dokumentacji sporządzanych za rok 2018. Zdaniem eksperta Russel Bedford, powyższe zapowiedzi należy ocenić jako właściwy krok w stronę nie tyle ułatwienia, co w ogóle praktycznego umożliwienia terminowego dopełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych.

Plan przedłużenia terminu pozytywnie ocenia również Radosław Piekarz, doradca podatkowy, partner w A&RT. Jego zdaniem termin marcowy jest nierealny. W tym czasie nakładają się na siebie różne obowiązki: rozliczenie CIT, audyty, zamknięcie roku itd. Odpowiedni czas to koniec czerwca, gdy trzeba już mieć zatwierdzone sprawozdania finansowe.

Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień wewnętrznych.