Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Najnowszy komunikat Polskiej Izby Paliw Płynnych w sprawie koncesji na paliwo

Szanowni Państwo,
 
W związku z wejściem w życie tzw. Pakietu Paliwowego i Pakietu Energetycznego, a w szczególności dat implikujących konieczność zmian posiadanych koncesji OPC czy też wykonania nowych obowiązków sprawozdawczych informujemy, iż ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Ogłoszenie miało miejscu w dniu 2 sierpnia 2016 roku.
 
Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych – ustawa zawiera odesłania do rozporządzeń Ministra Energii, które określą stosowne wzory dokumentów – sprawozdań i informacji.
 
Dotyczy to również obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach. Te regulacje zatem wejdą w życie w terminie miesiąca od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych.
 
Na ten moment daty wejścia w życie tych przepisów nie są znane. Niemniej jednak zaktualizowany w dniu 18 sierpnia 2016 roku, na stronie internetowej Ministerstwa Energii, Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2016 roku, obejmuje wszystkie planowane rozporządzenia wraz z przewidywanym terminem ich wydania tj. październik 2016, wynikające ze znowelizowanej wersji ustawy Prawo energetyczne.
 
O kolejnych zmianach przepisów i publikacji wszystkich wspomnianych przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze, będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych

Od 2018 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie ws. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowych przepisów.

Zasadniczym celem projektowanej regulacji jest dostosowanie przepisów do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. Obowiązujące regulacje rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. umożliwiają jedynie wydruk takich dokumentów. Projekt znosi też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Celem projektowanych regulacji jest również zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu.

Projektowane przepisy wiążą sposób zapisu dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci elektronicznej ze strukturami logicznymi określonymi w art. 193a ustawy - Ordynacja podatkowa. Powoduje to powiązanie postaci elektronicznej dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę ze strukturami logicznymi jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Tylko przez 10 lat pracodawcy będą musieli przechowywać dokumentację kadrowo-płacową

Rządowy projekt zmian w kodeksie pracy, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada rewolucyjne skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej przy jednoczesnym założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje potrzebne do ustalenia i przyznania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Pracodawcy natomiast będą mogli gromadzić i przechowywać akta osobowe i pozostałą dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej.

Wszystkimi informacjami niezbędnymi do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych dla osób, które rozpoczęły aktywność zawodową po 31 grudnia 1998 r., ma dysponować ZUS, gromadząc dane przekazywane przez pracodawców. 10 lat przechowywania dokumentacji od zakończenia stosunku pracy gwarantuje możliwość korzystania z dokumentów jako dowodów w razie ewentualnego sporu sądowego. Pracodawca po ustaniu zatrudnienia wyda pracownikowi rozszerzone świadectwo pracy, które będzie zawierało dane niezbędne dla ZUS do przyznania wybranego świadczenia z ubezpieczeń społecznych oraz zaświadczenie o wynagrodzeniu w poszczególnych latach pozostawania pracownika w stosunku pracy. Dane te pracodawca przekaże także do ZUS. Wówczas nie będzie musiał przechowywać dodatkowych dokumentów, które zawierają informacje w obecnym druku ZUS RP – 7, świadectwach i zaświadczeniach wystawianych dla celów emerytalnych i rentowych oraz w zaświadczeniu ZUS Z-3. Pracodawca przekaże dane w formie elektronicznej lub papierowej.

Przy jednoczesnym udostępnieniu nowych funkcjonalności w programie Płatnik i e-Płatnik, nastąpi zwiększenie zakresu informacji o dane wykorzystywane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłkowych. To z kolei pociąga konieczność zmian w przepisach upraszczających system świadczeń. Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych i rentowych polegałyby na tym, że do lat pracy po 31 grudnia 1998 r., z których zarobki podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, podstawa byłaby ustalana według zasady przypisywania składników wynagrodzenia do okresów, w których zostały wypłacone (lub przedstawione do dyspozycji ubezpieczonego) i stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. A zatem według zasady stosowanej przy ewidencjonowaniu danych na koncie ubezpieczonego.

Każdy pracodawca będzie mógł fakultatywnie korzystać z dowolnego systemu do tworzenia elektronicznych akt pracowniczych i pozostałej dokumentacji pracowniczej. Struktura takich akt ma uwzględniać możliwości wytworzenia akt i dokumentacji z programów informatycznych używanych przez przedsiębiorców i ma być dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pracodawcy RP w ramach konsultacji społecznych w pełni poparli rządowe pomysły zmian przepisów. Zgadzają się również z ograniczeniem katalogu przechowywanych dokumentów pracowniczych, czasu ich archiwizowania i możliwością stosowania formy elektronicznej.

Koncesja na paliwo

Ostatnie nowelizacje ustawy - Prawo energetyczne, dokonane ustawą z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a także ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły istotne zmiany w zakresie koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego.

W szczególności obejmują one:
1. Ustanowienie dodatkowych przesłanek odmowy udzielenia wszystkich rodzajów koncesji.
2. Ustanowienie dodatkowych warunków udzielenia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) i koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ).
3. Rozszerzenie dla OPZ i WPC zakresu zawartości wniosków o udzielenie koncesji (zmiany w art. 35 ust. 1c) oraz treści decyzji koncesyjnych (art. 37 ust. 2a – 2b).
4. Nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę wszystkich rodzajów koncesji w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz ust. 2a ustawy - Prawo energetyczne, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
5. Rozszerzenie katalogu przesłanek cofnięcia wszystkich rodzajów koncesji (zmiany w art. 41 ustawy – Prawo energetyczne).

Ustawa z 7 lipca 2016 r. w art. 6 ust. 1 zobowiązała podmioty, którym została udzielona koncesja WPC lub OPZ, niespełniające warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, do dostosowania prowadzonej działalności do tych warunków oraz do złożenia wniosku o zmianę koncesji, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 października 2016 r. Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa posiadanej koncesji WPC lub OPZ (art. 6 ust. 4).

Należy również zwrócić uwagę na przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2016 r., w szczególności na art. 16 – 21, 23 oraz 29 – 31 tej ustawy. Ustanawiają one szereg obowiązków dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zmian koncesji, udzielenia koncesji, przedstawiania Prezesowi URE informacji oraz ustanowienia zabezpieczeń. Obowiązki te uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności, realizowane mają być w rożnych terminach, zaś ich niedotrzymanie opatrzone jest różnego rodzaju sankcjami, w tym cofnięciem lub wygaśnięciem koncesji.

Przedsiębiorstwa posiadające najpopularniejszą koncesje OPC, czyli na obrót paliwami ciekłymi, również będą objęte zmianami. Będą musiały zwrócić się z wnioskiem do URE o aktualizację danych objętych koncesją i dostosowanie treści koncesji do nowych przepisów. Póki co brak przepisów wykonawczych w tym temacie.
Z informacji uzyskanych w wielkopolskim oddziale terenowym URE wynika, że prawdopodobnie na początku września ukaże się stosowne rozporządzenie, zawierające wzór wniosku do zmianę koncesji. Przedsiębiorstwa będą miały 30 dni od daty ukazania się owego rozporządzenia na aktualizację danych objętych koncesją.

Sugeruję, aby firmy posiadające koncesje paliwowe były w stałym kontakcie ze swoimi regionalnymi opiekunami z ramienia URE.

Nowa deklaracja VAT

W związku ze zmianą zasad rozliczania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, minister finansów wydał rozporządzenia określające nowe wzory deklaracji dla tego podatku - VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M.

1 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. pakiet paliwowy, który ma uszczelnić pobór VAT. Zgodnie z przyjętymi zmianami podatnik dokonujący importu paliwa z innego kraju UE będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku oraz składania deklaracji VAT-14 za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych. Jeżeli wewnątrzwspólnotowe nabycie będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, obowiązek składania deklaracji oraz pobrania i wpłacenia podatku do organów celnych będzie spoczywał na płatniku. Deklaracja VAT-14 będzie składana do naczelnika urzędu celnego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Kwota podatku rozliczona w ww. deklaracji będzie następnie wykazana przez podatnika w deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 w celu zmniejszenia podatku należnego rozliczanego w urzędach skarbowych. W związku z powyższym należało dokonać stosownych zmian w obowiązujących wzorach deklaracji oraz w objaśnieniach do nich.

Charakter techniczny ma zmiana wzoru deklaracji VAT-9M, która polega na aktualizacji metryk powoływanych w deklaracji aktów prawnych. W nowych wzorach deklaracji VAT-9M i VAT-8 wprowadzono ponadto objaśnienie dotyczące rozliczania dostawy, o której mowa w przepisie przejściowym do nowelizacji z 9 kwietnia 2015 r. ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych.

Rozporządzenie ministra finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136) weszło w życie 1 sierpnia 2016 r. Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r., a deklaracji VAT-7K, VAT-7D, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.

Dotychczasowe wzory będą mogły być wykorzystywane, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r., za wyjątkiem podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, do którego ma zastosowanie art. 103 ust. 5a-5d ustawy o VAT.