Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Zmiany VAT

Już wkrótce wejdą w życie znowelizowane przepisy podatku VAT. Część zmian jest już przesądzona, nad częścią zmian pracuje Sejm. Już wkrótce będziemy wspólnie zajmowali się nowymi przepisami.

Póki co, wymienię najważniejsze tematy w podatku VAT, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie:

 

  1. 1.       Ograniczenie prawa do zwrotu VAT od 2017 r.

 

  1. 2.       Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 roku

 

  1. 3.       Solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT – zmiany od 2017 roku

 

  1. 4.       Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku dla dużych firm

 

  1. 5.       Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.       

 

  1. 6.       Nowe zasady dotyczące terminów dokonywania zwrotów VAT od 2017 r.

 

  1. 7.       Zwiększona odpowiedzialność pełnomocnika podatnika zamiast kaucji rejestracyjnej w VAT

 

  1. 8.       Rejestracja i wyrejestrowanie podatnika VAT od 2017 r.

 

  1. 9.       Kaucja rejestracyjna może utrudnić zakładanie nowych firm

 

 

Na koniec cytat Pana Adam Bartosiewicza (doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego), który świetnie obrazuje co nas czeka w podatku VAT...

 

VAT-owski rollercoaster

"Rollercoaster podatkowych zmian jak co roku bierze kolejny ostry zakręt i w imię uszczelniania systemu funduje podatnikom następną porcję nowelizacji. Powstaje przy okazji pytanie, czy aby uszczelnianie systemu podatkowego nie przypomina za bardzo uszczelniania okien. I tu i tu ładuje się straszne porcje kitu..."

Zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego

 Do 17 października 2016 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni złożyć zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek złożenia zawiadomienia dotyczy zarówno podatników, którzy zaczną rozliczać się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym, jak i tych, którzy przestaną mieć taki obowiązek.
 
Urzędy do obsługi dużych podatników obsługują jedynie kategorie podatników określone w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Pozostali podatnicy (w tym wszystkie osoby fizyczne) rozliczają się w urzędach skarbowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Obowiązek złożenia zawiadomienia ze względu na osiągany przychód mają dwie kategorie podatników: ci, którzy od nowego roku zaczynają podlegać urzędom skarbowym właściwym dla „dużych podatników”, i ci, którzy tracą do tego prawo.
 
Dużym podatnikiem są m.in. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego.
 
Rok 2016 jest ostatnim rokiem podatkowym, w którym zawiadomienie o zmianie właściwości urzędów skarbowych składane jest na opisanych zasadach. Od 1 stycznia 2017 r. regulująca zmianę właściwości ustawa o urzędach i izbach skarbowych przestanie obowiązywać. Zastąpi ją ustawa o administracji podatkowej. W art. 14 ustawy o administracji podatkowej przewidziano, że niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Szczegółowe zasady, na jakich ma się to odbywać, zostaną uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 
Wiadomo już z projektu rozporządzenia, że Ministerstwo Finansów chce utworzenia Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS) i 19 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych (WUS). Pod właściwość KWUS mają m.in. podlegać podatnicy o przychodach przekraczających 50 mln euro. Pod właściwość WUS będą podlegać m.in. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro, a nieprzekraczający 50 mln euro.

Zaległy urlop

Urlopu zaległego za 2015 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2016 r. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
 
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września następnego roku kalendarzowego. Termin udzielenia urlopu zaległego będzie zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy najpóźniej 30 września, a zakończy go już po tej dacie.
 
Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Projekt zmian w VAT

Zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług poprzez ograniczenie nadużyć w tym podatku i uszczelnienie systemu VAT jest celem przygotowanej przez resort finansów dużej nowelizacji ustawy regulującej ten podatek . Projekt zmian w przepisach został udostępniony na stronach RCL.
 
 
Projekt przewiduje wprowadzenie w ustawie o podatku od towarów i usług następujących rozwiązań:
 
- objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych, procesory, określone towary z kategorii złota i srebra;
 
- zmianę zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 25-dniowym, w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów;
 
- likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności;
 
- wprowadzenie dla podatników obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną oraz obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną;
 
- modyfikację istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej w celu zapewnienia większej skuteczności tych instrumentów;
 
- objęcie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji, których przedmiotem jest folia typu stretch, dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD, a także rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą;
 
- wprowadzenie możliwości odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT;
 
- modyfikację rozwiązania, które uzależnia powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek;
 
- wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT;
 
- wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku oraz likwidacja sankcji wynikającej z przepisów dotyczących ulgi na złe długi.
 
W Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie przewidzianych w nim sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. W szczególności proponuje się wprowadzenie stosownego przepisu dedykowanego sytuacji, gdy osoba wystawia tzw. puste faktury lub posługuje się takimi fakturami (ujmuje je w rozliczeniach).
 
W Ordynacji podatkowej proponuje się zmianę polegającą na niestosowaniu podwyższonej stawki odsetek za zwłokę do zaległości w VAT w przypadku, gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe i wprowadzenie zmian wynikających z rozszerzenia instytucji odpowiedzialności solidarnej na pełnomocnika podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało przez niego złożone, a także dodanie przepisu umożliwiającego weryfikację zasadności zwrotu różnicy podatku nie tylko poprzez weryfikację rozliczenia podatnika, ale też weryfikację rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika.
 
Ponadto w projekcie nowelizacji zostały umieszczone przepisy utrzymujące dotychczasowe wysokości stawek podatku (tj. 8 i 23 proc.) do 31 grudnia 2018 r., przepisy umożliwiające stosowanie po roku 2017 reguły, zgodnie z która w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych, a także przepisy podwyższające do 200 tys. zł limit wartości sprzedaży uprawniający do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego.
 

GIODO ostrzega. „Nie odpowiadaj na tę korespondencję. To zastraszanie”

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed wiadomościami, w których nadawca wzywa przedsiębiorców do rejestracji zbiorów danych i grozi donosem za niedopełnienie obowiązku. „Zawarte w korespondencji informacje są nierzetelne i niezgodne z przepisami prawa” – ostrzega GIODO i dodaje, że najlepiej w ogóle nie odpisywać na wiadomość.
 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzeżenie opublikował na swoich stronach internetowych. Czytamy w nim, że ma ono związek „z masowym rozsyłaniem” wiadomości e-mail, w których nadawca: „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty” – grozi firmom donosami za brak rejestracji zbiorów danych, jeśli ten nie dopełni obowiązku w ciągu kilku dni.
 
„Już ze wstępnej analizy wynika, że podmioty te wprowadzają adresatów wiadomości w błąd, zobowiązując ich do zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, bez względu na to, czy taki obowiązek ich dotyczy, czy nie. Nie informują bowiem, że ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia z tego obowiązku, określając, jakich konkretnie sytuacji to dotyczy” – czytamy w ostrzeżeniu GIODO.
 
Inspektor dodaje, że zapowiedź złożenia zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO, którą straszą nadawcy wiadomości, też daleka jest od prawdy. „Ani fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, ani inny podmiot poza GIODO nie decyduje o przeprowadzeniu czynności kontrolnych” – czytamy w ostrzeżeniu GIODO.
 
Do tego nadawcy wiadomości nie figurują w rejestrach KRS, więc nie funkcjonują w obrocie prawnym. „Prowadzony mailing to jedynie dezinformowanie przedsiębiorców i ich zastraszanie” – nie owija w bawełnę GIODO.
 
Dla przykładu „Kancelaria Liberty w wysyłanej wiadomości informuje, że nie świadczy usług prawnych ani porad. Jednocześnie odsyła do firm, które świadczą usługi w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych.