Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Nocleg kierowcy

Niemcy są kolejnym po Belgii, Francji i Holandii krajem, który wprowadza kary za nocowanie w kabinach ciężarówek. W przypadku złamania zakazu grzywny zapłacą zarówno przewoźnik, jak i kierowca, w którego interesie oficjalnie uchwalono nowe regulacje.

500 euro kary zapłaci kierowca, który 45-godzinny odpoczynek odbędzie kabinie. Trzy razy więcej zapłaci jego pracodawca. Przepisy zakazujące korzystanie z kabin przy korzystaniu z obowiązkowego odpoczynku wprowadzono w Niemczech 25 maja, ale wysokość kar ustalono w odrębnym zarządzeniu, które do informacji podano teraz. Polscy przewoźnicy uważają, że nowe przepisy uderzają głównie w nich.

 

Według pierwotnych planów kara za każdą godzinę niewłaściwie odebranej przerwy miała wynieść 60 euro dla kierowcy i 180 euro dla firmy.

 

 

Wysokość kar i ich uniezależnienie od liczby godzin spędzonych w kabinie, rzecznik Bundesamt für Güterverkehr (BAG) - odpowiednik polskiego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - uzasadniał w portalu VerkehrsRundschau.de doświadczeniami z Belgii i Francji,  gdzie walczono z kierowcami koczującymi przy autostradach.

Odpoczynek w domu albo w hotelu

Według przepisów każdy kierowca musi w tygodniu mieć zapewniony 45-godzinny odpoczynek w domu, bazie przedsiębiorstwa lub wskazanym obiekcie wyposażonym w pełne zaplecze sanitarne.

 

By nie płacić kar firmy transportowe powinny więc umożliwić kierowcom spędzanie weekendów w domu, a jeśli to niemożliwe, opłacić im noclegi w hotelach lub motelach.

Kierowców kontrolować będzie nie tylko BAG ale również policja i służba celna.

 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe"

Ministerstwo Finansów opublikowało Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe". Wchodzi on w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy, który rozpoczyna się od 1 stycznia 2017 r.

 

Dokument wyjaśnia m.in. zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych w księgach rachunkowych.

Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r.

 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Dokument przedstawia zasady prezentacji i ujawniania informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym jednostki.

 

Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy, który rozpoczyna się od 1 stycznia 2017 r.  Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r., poz. 105.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą indywidualny rachunek składkowy dla płatników.

Ustawa wprowadza indywidualny rachunek składkowy dla płatników składek. Na taki indywidualny rachunek ma wpływać jedna wpłata na wszystkie należności, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem. Po otrzymaniu składek ZUS będzie rozdysponowywał środki między poszczególne fundusze i ich dysponentów.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy stanowiące, iż należności z tytułu składek opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego oraz regulacje dotyczące numeru rachunku składkowego dla płatnika składek.

Krajowa Administracja Skarbowa

 Już 1 marca zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Pomimo, że nie rozpoczęła jeszcze działalności, wokół niej zdążyło już narosnąć wiele mitów.

 

Słyszy się ostatnio o niespotykanych wcześniej rozwiązaniach, czy o nowych uprawnieniach, które podobno jak dotąd miały fiskusowi nie przysługiwać. Analiza nowych unormowań i porównanie ich ze stanem obecnym prowadzi jednak do wniosku, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie w zasadzie dysponentem sumy uprawnień kontrolnych i śledczych do tej pory przynależnych administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służbie Celnej. Procedury kontroli podatników de facto pozostaną bez zmian, z wyjątkami uzasadnianymi walką z nadużyciami podatkowymi. To zaś co się zmieni, nie będzie miało większego wpływu na sytuację procesową kontrolowanych, a niekiedy nawet paradoksalnie, przyspieszy poddanie działalności fiskusa kontroli sądowej.

 

Na mocy ustawy o KAS zmieni się przede wszystkim struktura organizacyjna skarbówki. Organami „pierwszego kontaktu" dla podatników w zakresie kontroli będą naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych, natomiast w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Na ile z nowej organizacji poszczególnych agend fiskusa będzie wynikała nowa jakość, pokaże praktyka. Teraz pewne jest w zasadzie tylko tyle, że urzędy skarbowe pozostaną niezmiennie urzędami skarbowymi, urzędy celno-skarbowe przejmą de facto rolę dzisiejszych urzędów kontroli skarbowej i Służy Celnej, zaś Krajowa Informacja Skarbowa będzie następczynią dzisiejszej Krajowej Informacji Podatkowej.

 

Po drugie, w ramach przyszłych urzędów celno-skarbowych będzie funkcjonowała Służba Celno-Skarbowa, formacja jednolita i umundurowana złożona z funkcjonariuszy właściwych przede wszystkim do wymiaru należności celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów. To z kolei nasuwa porównanie z dzisiejszą Służbą Celną, formacją umundurowaną i wyspecjalizowaną w gromadzeniu dochodów z ceł i podatków związanych z obrotem towarowym z zagranicą.

 

Gdy do tego dodać przemianowanie Krajowej Informacji Podatkowej na Krajową Informację Skarbową wraz z zasadą, zgodnie z którą pracownicy KIP staną się pracownikami KIS, to można całkiem zasadnie postawić pytanie, co się tak naprawdę dla podatników zmieni.

 

Naczelnicy urzędów skarbowych w świetle ustawy o KAS przejdą reformę w szyku zwartym. Wszak ustawa stanowi, że naczelnicy urzędów skarbowych stają się organami Krajowej Administracji Skarbowej i będą mogli kontrolować podatników w praktycznie niezmienionym trybie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Od 1 marca 2017 r. podatnikom kontrolowanym przez urzędy skarbowe będą przysługiwały te same uprawnienia, które przysługują im obecnie, z możliwością składania zastrzeżeń do protokołów kontroli i odwołań od decyzji włącznie (tych ostatnich do dyrektora izby administracji skarbowej).

 

Zmianą jakościowo istotną będzie uzyskanie (a raczej odzyskanie) przez urzędy skarbowe uprawnień w zakresie podatku akcyzowego, co jest jednak okolicznością bez wpływu dla sytuacji podatników akcyzy w toku kontroli. Z perspektywy tych ostatnich nie ma bowiem większego znaczenia czy kontrolującym jest pracownik urzędu celnego, czy urzędu skarbowego.

 

Najwięcej emocji budzą przyszłe urzędy celno-skarbowe. Mówi się wręcz o policji skarbowej, do której zadań ma należeć wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na wielką skalę w sytuacjach, gdy rozmiary, złożoność i stopień oddziaływania występujących uchybień w sposób istotny będą wpływały na system bezpieczeństwa finansowego państwa. Podstawową formą kontrolowania rozliczeń podatkowych wykonywanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych będzie kontrola celno-skarbowa. Czy jednak rzeczywiście powinna ona wzbudzać aż tyle emocji?

Podobnie jak w przypadku dzisiejszej kontroli podatkowej czy kontroli skarbowej, kontroli celno-skarbowej będzie podlegał każdy, kto ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Również, podobnie jak dzisiaj, miejscem prowadzenia kontroli będzie przede wszystkim siedziba kontrolowanego lub siedziba urzędu celno-skarbowego, względnie miejsce prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych kontrolowanego.

 

Nowością będzie, że naczelnik danego urzędu celno-skarbowego obejmie swoją właściwością obszar całej Polski. To zaś spowoduje, że – przykładowo – podatnik z Krakowa będzie mógł być kontrolowany przez urząd celno-skarbowy z Gdańska. Ale tylko pozornie będziemy mieli do czynienia z novum, ponieważ już w obecnym stanie prawnym Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może wyznaczać (i często tak czyni), przykładowo, dyrektora urzędu kontroli skarbowej w Olsztynie do kontrolowania podatnika z Wrocławia.

 

Do wszczęcia kontroli celno-skarbowej będzie dochodziło w sposób podobny do tego, który obecnie ma miejsce przy wszczynaniu kontroli podatkowej czy postępowania kontrolnego. O wszczęciu zadecyduje doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Tak samo kontrolę podatkową wszczyna dzisiaj naczelnik urzędu skarbowego lub celnego. Faktem jest, że dyrektor urzędu kontroli skarbowej, oprócz doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia postępowania kontrolnego, doręcza również postanowienie o wszczęciu postępowania, niemniej jednak wyeliminowanie doręczania tego ostatniego dokumentu przy wszczynaniu kontroli celno-skarbowej nie będzie stanowiło dla podatników zmiany o charakterze jakościowym.

 

Brak obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej czy uchylenie ograniczeń czasowych i ilościowych tej kontroli, trudno postrzegać jako zmianę realnie i ujemnie rzutującą na prawa i obowiązki podatników, wobec aktualnej praktyki organów i sądów. Obowiązujące już dzisiaj liczne wyjątki ustawowe od zasady zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, np. w razie postępowania karnego skarbowego lub w przypadku badania zasadności zwrotu VAT, uczyniły w istocie rzeczy tę zasadę iluzoryczną. Podobnie, wyłączenie w toku kontroli celno-skarbowej zakazu równoczesnego prowadzenia kilku kontroli czy też ograniczeń czasowych kontroli i możliwości składania sprzeciwu, nie powinno realnie pogorszyć sytuacji podatników. Powszechnie bowiem przyjmuje się, że ograniczenia czasowe i ilościowe mają zastosowanie do kontroli podatkowych. W ostatnim czasie natomiast dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej skutecznie obchodzili te ograniczenia, prowadząc postępowania kontrolne bez równoczesnego prowadzenia kontroli podatkowych.

 

Budzące kontrowersje liczne uprawnienia kontrolujących nie będą niczym nowym, z czym profesjonalni pełnomocnicy i ich klienci nie zetknęliby się w dotychczasowych kontrolach i postępowaniach. Zarówno przed 1 marca 2017 r., jak i po tej dacie kontrolujący mają i będą mieć takie uprawnienia, jak prawo żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, a także prawo wstępu na grunt, czy prawo przebywania w lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego. Budzące emocje prawo wstępu do lokalu mieszkalnego, tak dzisiaj, jak i od 1 marca 2017 r. będzie mogło być wykonywane przez urzędników za zgodą prokuratora rejonowego.

 

Pewnym novum będzie natomiast możliwość przesłuchiwania świadków przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie przesłuchania na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

 

Kontrolę celno-skarbową będzie kończyło doręczenie kontrolowanemu wyniku kontroli. Obecnie, jeżeli prowadzona jest kontrola podatkowa, kontrolowanemu doręcza się protokół kontroli. Tak czynią naczelnicy urzędów celnych i skarbowych. Nawet dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, którzy prowadząc postępowanie kontrolne (bez jednoczesnego prowadzenia kontroli podatkowej) nie mają obowiązku sporządzania protokołu kontroli, dla transparentności własnych działań doręczają podatnikom tzw. protokoły badania ksiąg podatkowych.

Wynik kontroli będzie więc typem znanego obecnie protokołu kontroli, względnie protokołu badania ksiąg podatkowych. Podobnie bowiem jak protokół kontroli, wynik będzie zawierał informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku. Ma wszak umożliwić podatnikowi ewentualną korektę rozliczenia (deklaracji, zeznania) w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

W przeciwieństwie do stanu obecnego, podatnikowi kontrolowanemu w trybie kontroli celno-skarbowej nie będzie przysługiwało prawo złożenia zastrzeżeń do wyniku kontroli. W miejsce zastrzeżeń kontrolowany będzie mógł natomiast złożyć wspomnianą wyżej korektę rozliczenia podatkowego zgodnie z wynikiem kontroli (co i obecnie wchodziło w grę po zakończeniu kontroli podatkowej urzędu celnego lub skarbowego albo w terminie siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonych dowodów w postępowaniu prowadzonym przez urząd kontroli skarbowej). Czas dla tej korekty zostanie wydłużony z siedmiu do 14 dni.

 

Brak skorygowania deklaracji lub zeznania w kierunku wskazanym przez kontrolujących w wyniku kontroli otworzy drogę do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, które będzie się toczyło na dotychczasowych zasadach. W rezultacie postępowania naczelnik urzędu celno-skarbowego wyda decyzję podatkową, od której podatnikowi będzie przysługiwało odwołanie do... naczelnika urzędu celno-skarbowego.

 

Wprowadzenie takiej zasady oznacza, że podatnik poddany kontroli celno-skarbowej wykonywanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego nie będzie miał możliwości złożenia odwołania do innego organu niż organ kontrolujący.

 

Paradoksalnie jednak „spłaszczenie" toku instancji i działanie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w charakterze organu odwoławczego, skróci drogę podatnika do sądu administracyjnego. Nie jest też wykluczone, że naczelnik urzędu celno-skarbowego, licząc się z ryzykiem przegrania sprawy przed sądem i z koniecznością tłumaczenia się przed przełożonymi z obowiązku zwrócenia podatnikowi kosztów postępowania sądowego, z większą ostrożnością będzie podejmował decyzje, czy to w charakterze organu I instancji, czy to działając jako organ odwoławczy.

 

O wiele większe obawy od nowych starych zasad kontrolowania podatników mogą wzbudzać całościowo zebrane w ustawie o KAS uprawnienia fiskusa o charakterze śledczym. Analiza ciągle jeszcze obowiązujących przepisów o kontroli skarbowej i o Służbie Celnej w powiązaniu z przepisami kodeksu postępowania karnego prowadzi jednak do wniosku, że podobnymi uprawnieniami skarbówka dysponuje i dzisiaj, choć ich nie eksponuje. Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń i towarzyszącego im dźwięku w miejscach publicznych, prowadzenie tzw. kontroli operacyjnej, czyli zakładanie osławionych podsłuchów, czy dokonywanie zakupów kontrolowanych, znajduje się wśród przewidzianych ustawą o KAS nowych – starych uprawnień służb skarbowych. W dalszym jednak ciągu podsłuchy będą mogły być w sposób legalny stosowane jedynie za zgodą sądu wyrażoną na pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego.

Elektroniczne kontrole z użyciem jednolitego pliku kontrolnego ruszą dopiero w 2018 r. – wynika z wewnętrznego dokumentu resortu finansów.

W dokumencie napisano, że realizacja usługi „Elektroniczne czynności kontrolne z użyciem JPK” rozpocznie się 17 kwietnia br., a zakończy 1 stycznia 2018 r., czyli w momencie, gdy wszyscy podatnicy będą musieli przesyłać co miesiąc ewidencję VAT w formacie JPK.
Jak wyjaśniał prezes zarządu Aplikacje Krytyczne sp. z o.o., w pierwszym kwartale br. gotowy powinien być już analizator JPK, który pozwoli fiskusowi na analizę danych z JPK połączonych z informacjami z kilku innych strukturalnych baz danych administracji podatkowej.

 

W drugim kwartale gotowa ma być tzw. hurtownia danych z zestawem aplikacji analitycznych. Dopiero wtedy fiskus będzie miał niezbędne  narzędzia, aby prowadzić przemyślane elektroniczne kontrole.